Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy PANTEON R.ŁAPIŃSKI, M.ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 15-004 BIAŁYSTOK, UL.SIENKIECZA 52, NIP: 5422955540  zwanej w dalszej części także sprzedającym.

 1. Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.
 2. Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. 
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

   

 I Zasady ogólne

 1. Rukola Pizza Bistro oraz Rukola Pancake Bistro są otwarte od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.
   

II  Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
 2. Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 3. Minimalna kwota zamówienia jak i koszt dostawy są zawarte w zakładce dostawy i zależą od adresu dostawy
 4. Zamówienia na dowóz są przyjmowane do 30 minut przed określoną godziną zamknięcia restauracji, zamówienia na odbiór osobisty są realizowane do 15 minut przed wyznaczoną godziną zamknięcia restauracji.
 5. Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
 6. Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 7. Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
 8. Termin realizacji zamówienia jest podawany przez obsługę lokalu w chwili złożenia zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 10. Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

III Ceny, promocje i płatności

 1. Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 3. Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
 4. Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu ( lub online kartą kredytową  ) lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online system PaybyNet.
 6. Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 7. Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

IV  Dane osobowe

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie   oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

V  Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia nie później niż 5 minut od momentu potwierdzenia zamówienia przez restauracje. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji Partnerskiej o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie, zamówienie należy sprawdzić przy dostawcy i od razu złożyć reklamacje.

VI Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.